Ukupno 8133  

Danas   9  

Juče   16

 

Удружење грађана „Еко глас Јагодина“


ŠTA SU TO OTPADNE MATERIJE

Отпадне материје су материјали који настају у обављању производне, услужне или друге делатности, предмети искључени из употребе, као и отпадне материје које настају у потрошњи а могу се непосредно или уз одговарајућу дораду и прераду употребљавати као секундарне сировине у производњи или као полупроизводи (отпаци).

ОТПАЦИ
Отпаци су материјали који настају у процесу живљења, обављања производње или неке друге делатности, а који су искључени из употребе.
Отпаци се деле на:
-     оне који могу и даље имати употребну вредност (директном дорадом или прерадом) као сировине у истој или некој другој производњи
-      оне који више немају употребну вредност, тј. не могу се поново искористити.

РАЗВРСТАВАЊЕ-СОРТИРАЊЕ
Разврставање отпадака може бити примарно и секундарно.
Примарно разврставање
Разврставањем отпада на самом извору (у кући, у дворишту, школи, канцеларији, фабрици, улици) сваки појединац ће допринети да се добије чистији и квалитетнији већ коришћени материјал за даљу употребу и мања количина материјала која се не може поново употребити.
Секундарно разврставање
Секундарним разврставањем из укупне, помешане количине отпадака, добиће се материјал који се може даље користити, али који ће бити лошијег квалитета, којег је теже прерадити и биће га мање, јер се може издвојити у мањем проценту него при примарном разврставању.

ШТА СУ СЕКУНДАРНЕ СИРОВИНЕ? 
То су отпаци који се могу користити непосредно или дорадом, односно прерадом (рециклажом).

СМЕЋЕ?
Отпаци који се непосредно, односно рециклажом, не могу користити као секундарне сировине, као и отпаци настали по издвајању секундарних сировина, односно као отпад приликом дораде или прераде отпадака у секундарне сировине, јесу смеће и са њима се поступа у складу са посебним прописима.


ШТА ЈЕ РЕЦИКЛАЖА?
Рециклажа представља скуп техничко-технолошких операција за добијање регенерата корисне сировине из једном већ употребљеног материјала. Након разврставања, следе операције складиштења, паковања, транспорта до фабрике, дораде и/или прераде различитим техничко-технолошким поступциме, добијање основне сировине, враћање те “секундарне“ сировине у исти или неки други производни процес за добијање финалног производа. 

ДЕПОНИЈЕ
Депоновање је коначно одлагање смећа на за то одређеном простору. Оно може бити:
-         контролисано (оправдано у погледу заштите животне средине) ?

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА
-         неконтролисано (загађује животну средину) ?

СМЕТЛИШТЕ
Савремене санитарне депоније су еколошке, економске и технолошки пројектоване и  обезбеђују потпуну заштиту од загађивања и уместо деградирања доприносе његовој рекултивацији.

СМЕТЛИШТЕ
Сметлиште је нестручно и случајно одабран простор на коме се отпад одлаже неконтролисано и без без било каквих мера заштите животне средине.
Сметлиште угрожава живот људи, загађује земљиште, подземне и површинске воде, ваздух.
Сметлиште је узрочник ширења заразе и болести!

ПОСТОЈЕ 4 ОСНОВНА ЦИЉА
Како је смањење загађивања животне средине, мада оптерећено објективно великим трошковима, постало императив и услов опстанка, постављена су четири основна циља:
-       Минимизирање отпада
-       Максимизација, по животну средину безбедне, поновне употребе и рециклажа отпада
-       Унапређење по животну средину безбедног третмана и одлагања отпада
-       Проширивање служби за третман отпада.

ОДРЖИВО УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
Одрживо управљање отпадом подразумева одговарајуће мере и циљеве у односу на политичку одлучност, економски развој, социјалне компоненте и заштиту животне средине.
Систем управљања комуналним отпадом подразумева заштиту здравља становништва, планирање, организацију и поступке и постројења за сепарацију и прераду отпада.
Систем управљања комуналним отпадом подразумева заштиту здравља становниства, планирање, организацију и поступке и постројења за сепарацију и прераду отпада.

 

ОДВАЈАТИ, РАЗВРСТАВАТИ, НЕ БАЦАТИ ОНО ШТО СЕ ЈОШ МОЖЕ УПОТРЕБИТИ, НЕ ЗАГАЂИВАТИ
значи
ЧУВАТИ ПРИРОДУ (ЈЕР ДРУГУ НЕМАМО)
значи
БИТИ КУЛТУРАН, ОБРАЗОВАН, ИНФОРМИСАН
значи
ЖИВЕТИ!!!

 

 


Sva prava zadržana - Agencija Autentik - Jagodina